รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านคลองราง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านคลองราง

ชื่อผู้ นางวานี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองราง

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านคลองราง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปี

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านคลองราง มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองราง จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 34 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านคลองราง จำนวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองราง จำนวน 7 คน รวม 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี จำนวน 8 ฉบับ คือ (1) แบบสัมภาษณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านสภาพแวดล้อม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นความเหมาะสมด้านปัจจัย (3)แบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านกระบวนการจัดกิจกรรม (4) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (5) แบบบันทึกผลการตรวจสภาวะสุขภาพของนักเรียน (6) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติจนเกิดทักษะพฤติกรรมสุขภาพ (7) แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการสุขภาพของโรงเรียน (8) แบบสอบถามความคิดเห็นผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) สรุปผลการประเมิน ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยประเด็นการประเมินทุก ประเด็นและภาพรวมของโครงการสรุปดังนี้

1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่สนับสนุน พบว่าอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สื่อ อยู่ในระดับปานกลาง

3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง

4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินจำนวน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติจนเกิดทักษะพฤติกรรมสุขภาพ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริการสุขภาพ และผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก และ ด้านสภาวะสุขภาพของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง

5. ผลการประเมินในภาพรวมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน บ้านคลองราง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก ประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยของโครงการ ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ และประเด็นผลผลิตของโครงการ และตัวชี้วัดทั้ง 16 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 16 ตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก 11 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านคลองราง

Comments

comments

- Advertisement -