การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ RAChATA Model

เพิ่มเพื่อน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ แบบ RAChATA  Model

ผู้             นายรชตะ ขาวดี กลุ่มสาระวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปี      

บทคัดย่อ

          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ของการศึกษาดังนี้  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ RAChATA  Model เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model  เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จำนวน  29 คน  ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 6  ชุด   2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย จำนวน 12  แผน (ไม่รวมแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้)   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่  0.25-0.86  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน  20  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.50-0.90 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  t-test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

           1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  E1/Eเท่ากับ 85.94/86.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

           2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เท่ากับ  0.7757แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความก้าวหน้าหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบ RAChATA  Model  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.57

           3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA  Model  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยวิชาประวัติศาสตร์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

           4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ RAChATA  Model  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก   (x= 4.58  S.D.= 0.12)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ RAChATA Model

Comments

comments

- Advertisement -