การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนภูเขียว

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้น  
                    มัธยมศึกษาปีที่
3/6 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้             นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์

โรงเรียน          ภูเขียว

ปี      2563

บทคัดย่อ

           ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน และแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัยพบว่า

           วงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ อยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีความพยายามที่จะฝึกพูด และนักเรียนบางคนยังไม่กล้าที่จะพูดและสนทนาภาษาอังกฤษให้เหมือนกับเจ้าของภาษา เพราะจำคำศัพท์ไม่ได้ จึงทำให้เกิดความสับสนและขาดความมั่นใจในการทำกิจกรรม ซึ่งต้องแก้ปัญหานี้ในวงจรต่อไปสรุปผลการประเมินในวงจรนี้ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้

           วงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยค้นคว้าแก้ปัญหาที่นักเรียนจำคำศัพท์ไม่ได้โดย การทบทวนคำศัพท์ก่อนทำกิจกรรม  เพื่อนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่  จากการสังเกตขณะทำกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะฝึกพูดรู้สึกสนุกกับการสนทนาไปมาและนักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าการพูดของตนเริ่มคล่องขึ้น ปัญหาที่พบก็คือนักเรียนที่เก่งที่อยู่กลุ่มียนที่เก่งที่จั่พบก็คือ นุกสนานซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าจะนำปัญหานี้ไปปรับปรุงแก้ใขในวงจรที่ กเรียนส่วนใหย๋รูกับสภาพปัญหาที่กับนักเรียนที่อ่อนต้องหยุดเพื่อคอยช่วยเหลือและรอนักเรียนที่อ่อนพูดติดขัด จึงทำให้นักเรียนเก่งเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนุกสนาน          

          วงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยค้นคว้าแก้ปัญหาวงจรที่ 2 โดยให้นักเรียนเก่งจับคู่กัน ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานสามารถพูดสนทนากันได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำกิจกรรมเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนนักเรียนที่อ่อนจับคู่กันทำกิจกรรม โดยมีครูช่วยเหลือ ทำให้เริ่มพูดได้ดีขึ้น  และพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็จะถามเพื่อนและครูผู้สอนทันที นักเรียนส่วนใหญ่ชอบที่จะทำงานกันเป็นคู่และกลุ่ม อีกทั้งยังมีเกมสื่อสารที่หลากหลายมาให้เล่น ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะแข่งขันเกม และยังแสดงให้เห็นว่า เกมสื่อสารมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนจำคำศัพท์และโครงสร้างของประโยคต่างๆ ได้มากขึ้น

           จากการวิจัยบ่งชี้ว่า การพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน และมีพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น

บทัดย่อ

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนภูเขียว

Comments

comments

- Advertisement -