การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

0
1048

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง: การใช้  Google Classroom  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสามพรานวิทยา

ผู้วิจัย: นางสาวพิศมัย เจริญลอย ครู ครู

ปีการศึกษา      2563

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Classroom  ในรายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
สามพรานวิทยา  2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสามพรานวิทยา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Classroom  ในรายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน  33 คน 
โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้คือ 1) Google Classroom (ชั้นเรียนออนไลน์) 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  3) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Classroom  ในรายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนสามพรานวิทยา  มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 3.91  จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน (ร้อยละ 39.1)  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 6 จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน (ร้อยละ 60)

2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนสามพรานวิทยา  ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.11)

คำสำคัญ :  การใช้ Google Classroom, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจของนักเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

Comments

comments

- Advertisement -