การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

ผู้วิจัย             นายปภังกร  ธนันณัฐภัค

ตำแหน่ง         ครู        กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา     

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด  27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 4 แผน  (8 ชั่วโมง) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจต่อเรียนรู้้ด้วยวิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating  scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 9 ข้อระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 สัปดาห์ๆละ  2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าความกระจาย  และการทดสอบที แบบไม่อิสระเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน

ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย  มีดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

2. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

บทสรุปในการใช้กลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอน

Comments

comments

- Advertisement -