การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

0
136

ชื่อเรื่อง                       การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ปีการศึกษา

ชื่อผู้ประเมิน                 นายกิติพงษ์  ศิลาอาจ

ระยะเวลาดำเนินงาน       ปีการศึกษา

            รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563 จำนวน 41 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 คน ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอารีราษฎร์จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู รวม 2 คน)  รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนายก ปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยแบบสอบถามมีอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

            1. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฏร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต (Product) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

            2. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ วัตุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของโรงเรียน และเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

            3. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ แผนปฏิบัติการของโครงการมีความชัดเจน รองลงมาคือ ความสามารถของครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความเหมาะสมในการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

            4. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ การดำเนินการตามแผนในการจัดตั้งศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ การดำเนินการตามแผนของการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และการดำเนินการตามแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน

            5. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลากร รองลงมาคือ ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ และโรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -