คู่มือการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 AKMPD Model

รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ พัฒนาขึ้นโดยใช้ “AKMPD Model” เป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม (Activating Prior Knowledge)
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Seeking)
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดปัญหาและค้นหาคำตอบ (Math Questions & Answers)
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนแก้ปัญหา (Problem Solving Plan)
ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบคำตอบ (Do & Verify Solutions)
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ “AKMPD Model” เล่มนี้ จะเป็นส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้ คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษาและให้ความอนุเคราะห์จนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 AKMPD Model

Comments

comments

- Advertisement -