รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

0
385

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา       นางสาวเตือนใจ  เจริญตา  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์      2564

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  และ 3) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 ชุด 2) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ พิจารณาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกเสียง (Pronunciation) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) ด้านคำศัพท์ (Vocabulary) ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และด้านความเข้าใจ (Comprehension) โดยแต่ละเกณฑ์มีการประเมินผล 5 ระดับและ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  E1/E2   E.I. และ t – test แบบ dependent

              ผลการศึกษา พบว่า

           1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ศึกษาได้นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบภาษา รูปแบบของชุดกิจกรรมและการนำเสนอเนื้อหา จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนรายกลุ่ม จำนวน 9 คน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  73.09 /70.74  ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ จำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 81.48/81.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

  2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 83.02/82.06

                2.1 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน โดยใช้             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  มีค่าเท่ากับ 0.5653 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.53

               2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3. ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Comments

comments

- Advertisement -