การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

0
683

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ผ้วิจัย : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ปีการศึกษา : 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ เรื่องงานบ้านงานเรือนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียน
กบหลังเรียนของก ั ิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ได้ดําเนินการในภาคเรียน 1 ปี 2562จํานวน 16 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 16 ชั่วโมง รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง คือ One Group Pre-test Post- test
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทดลองครั้งนี้ ประกอบไป เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้านงานเรือน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้านน่ารู้ และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 5 ชุด มีเนื้อหา ดังนี้
1) การจัดการงานบ้าน 2) อิ่มอุ่นห้องครัว 3) ห้องนํ้าห้องส้วมชวนใช้4)การดูแลเสื้อผ้า และ 5) การซ่อมแซมเสื้อผ้า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติการทดสอบค่าที ( t –test Dependent Samples)


ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากภาคสนามมีค่าเท่ากับ 84.86/83.77 และการทดลองเพื่อยืนยันมีค่าเท่ากับ 87.55/85.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กำาหนด
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7229 นันคือ นักเรียนมีความกาวหน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.29
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านอยูในระดับมาก (x̄ = 4.47 S.D. = 0.52)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments

- Advertisement -