รูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Educational Criteria Performance Excellence Model for One Tambon One Quality School “OTOQ’S Excellence Model”

0
427

ชื่อวิจัย: รูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Educational Criteria Performance Excellence Model for One Tambon One Quality School “OTOQ’S Excellence Model”
ผู้วิจัย: พิชญ์ธิกานต์ โพรังจั่น
โรงเรียนวัดวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
E-mail:nuchchan15@gmail.com

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบในการกำหนดหลักการวิธีการดำเนินงาน และเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต้านการศึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โรงเรียนวัดวังหว้าได้พัฒนารูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล Educational Criteria Performance Excellence Model for One Tambon One Quality School “OTOQ’S Excellence Mode!” เพื่อให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการศึกษา
เอกสาร สังเคราะห์ตามองค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 2) เกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาประกอบด้วย ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และต้านผลลัพธ์ 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
การแบ่งปันภาวะผู้นำ การมีเป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียน การร่วมมือของสมาชิก การพูดคุยสะท้อนคิด และการปิดรับการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศต่อไป
คำสำคัญ: การบริหารโรงเรียน การดำเนินการที่เป็นเลิศ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดบทความวิจัย

รูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Educational Criteria Performance Excellence Model for One Tambon One Quality School “OTOQ’S Excellence Model”

Comments

comments

- Advertisement -