การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ “ระเบียบวินัยดี มีมารยาทงาม สร้างความรับผิดชอบ” ของโรงเรียนวัดวังหว้า เพื่อการเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

0
44

ชื่อวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ “ระเบียบวินัยดี มีมารยาทงาม สร้างความรับผิดชอบ” ของโรงเรียนวัดวังหว้า เพื่อการเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้วิจัย นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
ปีที่วิจัย ปี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ “ระเบียบวินัยดี มีมารยาทงาม สร้างความรับผิดชอบ” ของโรงเรียนวัดวังหว้า เพื่อการเป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้หหลักการ CIPPI Model กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกเป็น ครูแกนนำ จำนวน 2 คน กรรมการโครงการ จำนวน 3 คน ผู้ประสานงานจำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ “ระเบียบวินัยดี มีมารยาทงาม สร้างความรับผิดชอบ” ของโรงเรียนวัดวังหว้า เพื่อการเป็นโรงเรียนคุณธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายด้าน ผลปรากฏดังนี้

  1. ด้านบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การดำเนินโครงการ และโรงเรียนมีแผนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนวัดวังหว้าให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า า โรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ด้านผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนปฏิบัติงาน เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ มีความรู้ที่ทันสมัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน และการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. ด้านผลกระทบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสูง อยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ “ระเบียบวินัยดี มีมารยาทงาม สร้างความรับผิดชอบ” ของโรงเรียนวัดวังหว้า เพื่อการเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Comments

comments

- Advertisement -