รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

0
523

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษาค้นคว้า อุสมัน วามะ
ปี

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ มี 10 ข้อ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วย t – test
ผลการศึกษา พบว่า

  1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments

- Advertisement -