การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

0
404

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ผู้ นางกชนิภา ดีพร้อม

ปีที่พิมพ์ มกราคม

รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิด ของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิด ของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ที่ผู้ศึกษา สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที(t-test Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/86.21 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ เรื่อง ชนิด ของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมนักเรียน เห็นด้วยในระดับมากที่สุด

ดาวนโหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Comments

comments

- Advertisement -