การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

0
623

ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา นางกชนิภา ดีพร้อม ตำแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ปีที่ศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 3P ด้วย กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังการ เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์และ4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาแนวคิด ในการวิจัยรูปแบบ ADDIE Model ของเควิน ครูส ร่วมกับกรอบแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ Jean Piaget และ Lev Vygotsky รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) ทฤษฎีการคิด สร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด (Gilford) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ จอยส์ และว ีล(Joyce & Weil) ว ิธ ีสอนแบบระ ดม พ ลั งสม อ ง (Brainstorming) ขอ งอ อ สบอร์น (Alex F. Osborne) เป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ประเมิน การดำเนินการวิจัยโดยแบ่ง ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) การวิจัยระยะที่ 2 การ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน(Design and Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา รูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ แบ่งการดำเนินการ เป็น 3 ขั้น คือ ขั้นร่างรูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิง สร้างสรรค์ขั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริม ทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ขั้นหาคุณภาพของรูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริม ทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์(Try-out) การวิจัยระยะที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้ รูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/2 จำนวน 30 คน ที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน ของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สำนักการศึกษา เทศบาล นครอุบลราชธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลองรวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย รูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบประเมินความสอดคล้อง ของรูปแบบการสอน แบบประเมินทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าทีที (t-test Dependent Samples) การวิจัยระยะที่ 4 ประเมินการพัฒนารูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (Development: D2) แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นนำเสนอรูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เครื่องมือ ที่ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด เชิงสร้างสรรค์ขั้นปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปและตีความข้อมูลจากแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. ผลการออกแบบ ได้รูปแบบการสอน 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะ การพูดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการ ตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน มีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำ การเตรียมความ พร้อมในการเรียนให้แก่ผู้เรียน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม 3P คือ กิจกรรมนำเสนอเนื้อหา (Presentation Stage : P) กิจกรรมฝึกฝน (Practice Stage : P ) กิจกรรมการใช้ภาษาออกแบบงาน (Production Stage : P ) ขั้น ที่ 3 ขั้นอภิปราย การให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและ นำไปใช้ นำเสนองานและจัดทำคลิปวีดีโอ และผลการพัฒนาพบว่า รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.78/90.52 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วย กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์พบว่า 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2 ผลการประเมินทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความเห็นว่า รูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้

ดาวนโหลดบทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 3P ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -