โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญกิจกรรม Lower Level’s English Week

0
223

หัวข้อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญกิจกรรม Lower Level’s English Week
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูบุณยนุช สิทธิโชค
ตำแหน่ง
หมวดวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ปีที่รายงาน
บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ กิจกรรม Lower Level’s English Week โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ กิจกรรม Lower Level’s English Week ผู้ศึกษาประเมินโดยใช้รูปแบบซิป CIPP ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ จำนวน 18 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้อง 1-12) จำนวน 1,780 คนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,798 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และคค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างด้านคุณครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างด้านนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 12-15 ปี และอาศัยอยู่บ้านตนเอง กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ กิจกรรม Lower Level’s English Week ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมา ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ กิจกรรม Lower Level’s English Week ระหว่าง และนักเรียน พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญกิจกรรม Lower Level’s English Week

Comments

comments

- Advertisement -